Taxi Trollhättan AB:s Integritetspolicy (GDPR)

På Taxi Trollhättan AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Vi arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.
Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa om dina rättigheter avseende behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Samtycke
Genom att lämna era personuppgifter, t.ex. vid bokningar, beställningar, ansökningar eller annan kontakt med oss godkänner ni och samtycker till att Taxi Trollhättan behandlar era personuppgifter i enlighet med denna policy.

Hur får Taxi Trollhättan AB dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, vid anställning, nyttjande av våra tjänster, försäljning, anslutna åkerier, kan vi också komma att samla in personuppgifter från annan, s.k. tredje part.
De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast i syfte att kunna uppfylla våra åtaganden. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1) Underleverantörer/transportörer för taxiverksamhet
Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.
Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
3) Beställningscentral av taxitjänster.
4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

För dig som anställd, ansluten åkare och chaufför

Ändamål med behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna policy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka din anställning.
Vi behandlar endast uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för anställningen. Det kan även gälla känsliga personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar är de du själv lämnat till oss, bl.a.:

 • Namn
 • Adress
 • e-post
 • Personnummer
 • Betyg
 • Intyg
 • Utbildning
 • Arbetslivserfarenheter
 • Fotografi
 • Resultat från tester gjorda hos Taxi Trollhättan eller anslutet åkeri
 • Bankgrundskontroll inkl. utdrag från belastningsregistret
 • Drogtester
 • Uppgifter från referenser
 • Hälsa och sjukvård för att kunna uppfylla vår skyldighet som arbetsgivare
 • Kontaktuppgifter till anhöriga
 • Löne- och kontouppgifter
 • Uppgifter om körkort och taxilegitimation
 • Samt övriga uppgifter som är nödvändiga för uppföljning av anställning

Det kan hända att du i samband med utförande av tester, på begäran av oss, kan behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av personuppgifter.

Genom att godkänna denna policy samtycker du till att Taxi Trollhättan behandlar dina personuppgifter.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med uppgiften. Vi sparar inte uppgifter längre tid än nödvändigt, om inte annat föreskrives enl. lag.

För dig som är kund eller leverantör

Ändamål med behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas endast i det syfte som behövs för vår administration, uppföljningar, reklamationer, god relation mellan berörda parter m.m., så som:

 • Namn
 • Adress
 • e-postadress
 • Kontaktperson
 • Befattning
 • Ansvarsområden
 • Samt övriga uppgifter som är nödvändiga för relationen

Hur länge sparas personuppgifterna?
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med uppgiften. Vi sparar inte uppgifter längre tid än nödvändigt, om inte annat föreskrives enl. lag.
Har inte kund- eller leverantörskonto använts under längre period som ger oss själ att tro att personuppgifterna blivit inaktuella, raderas uppgifterna.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/ESS och alla våra egna IT system finns inom EU/ESS.
Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/ESS.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Taxi Trollhättan AB, org.nr 556205-3297, med adress Fabriksvägen 19, 461 39 Trollhättan, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller utdrag från registret:

Taxi Trollhättan AB
Fabriksvägen 19
461 39 Trollhättan
e-post: kontoret@taxitrollhattan.se

Ladda hem vår GDPR Policyhär (PDF format) –>