Vår Policy

Kvalitetspolicy

 • Välutbildade chaufförer och växelpersonal med god lokalkännedom
 • Trevligt bemötande med kunden i fokus
 • Rätt tid och plats
 • Flexibilitet
 • Nollvision
 • Vårdad taxiklädsel
 • Rena och trafiksäkra fordon

Policy avseende alkohol och droger

 • Upprätthålla en trygg och säker arbetsplats
 • Att alla medarbetare helt avstår från användande av droger
 • Chefer, ägare och arbetskamrater agerar omedelbart om en medarbetare är påverkad i tjänsten
 • Medarbetare känner till alkohol och drogers omedelbara och efterföljande verkningar
 • Nolltolerans av alkohol och bilkörning har vi i Taxi Trollhättan, för att förtydliga vikten av detta har vi införskaffat alkolås i våra fordon

Trafiksäkerhetspolicy

Taxi Trollhättan AB bedriver taxitrafik och godskörningar med bas i Västra Götaland och vill verka för ökad trafiksäkerhet med minskade personskador och rädda liv som mål.

 • Att förare är utvilade och följer gällande vilotidsregler
 • Vi skall vara observanta på oskyddade trafikanter i synnerhet barn
 • Vi skall arbeta enligt nollvisionen, dvs vägverkets vision om noll allvarligt skadade i trafiken
 • Att vi skall följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt vara ajour rörande nya lagar och förordningar
 • Alla våra fordon skall vara trafiksäkra
 • Alla våra fordon skall vara utrustade med minst en bilkudde
 • Att bilbälte skall användas
 • Att våra fordon skall framföras med största möjliga hänsyn till medtrafikanter så att vi betraktas som ett föredöme i trafiken

Miljöpolicy

 • Förvissa sig om att all personal är förtrogen med denna policy och delaktiga i miljöarbetet
 • Hålla sig ajour med gällande lagar och förordningar inom miljöområden samt se till att dessa efterlevs
 • Utveckla vår redan effektiva avfallshantering på BC
 • Att ständigt sträva efter vid varje bilbyte inhandla effektivare miljöfordon som mildrar kväveoxid utsläppen
 • Minska miljöeffekterna från våra fordon
 • Ständigt öka kunskapen hos våra åkeriägare ang. miljöfrågor
 • Använda oss av enbart av miljötvättar, miljöavfettning etc.
 • Sträva att minimera antalet tomkilometrar
 • Ha välutbildade trafikledare som dagligen arbetar med optimera utnyttjandegraden för fordonen